NAŠE SLUŽBY

Komu pomáháme

 • Rodičům, zákonným zástupcům, učitelům, dětem, žákům, studentům

S čím pomáháme

 • potíže v učení - neúspěšnost, neprospěch, ale i mimořádné nadání (diagnostika, konzultace, doporučení podpůrných opatření pro školu)
 • výchovné obtíže v rodině i ve škole
 • adaptační a výchovné probflémy v mateřských školách
 • zjišťování školní připravenosti
 • posouzení studijních předpokladů dítěte při volbě střední školy, při volbě víceletých gymnázií
 • osobnostní problémy
 • rodinné a vztahové problémy
 • vydávání doporučení pro zařazení do tříd a škol zřízených podle §16 odst. 9 Školského zákona (tzv. speciálních škol)

 

 

Pro koho?

 • Pro děti, které 1. 9. daného roku dosáhnout šesti let věku a mají tedy povinnost zapsat se k nástupu do školy
 • V případě zvažovaného předčasného nástupu do školy

 

Kdy se objednat?

 • Vyšetření probíhají nejčastěji v měsíci únoru a březnu, protože zápisy do 1.tříd ZŠ jsou v dubnu
 • Objednávejte se ale již na začátku ledna, protože termíny se rychle zaplňují.

 

Co s sebou?

 • K vyšetření školní zralosti nepotřebujete žádné doporučení

 

Co vás čeká?

 • Počítejte s celkovým časem 90 minut. Nejprve budeme hovořit s vámi – rodiči a zjišťovat anamnestické údaje. V tu dobu si dítě bude hrát v čekárně – herně. Pak probíhá vyšetření dítěte, které trvá 45 minut. Následuje závěrečný rozhovor s rodiči, při kterém vám ukážeme, co všechno jsme s dítětem dělali. Vaše dítě si v tuto dobu již zase bude hrát v herně. V závěrečném rozhovoru vám sdělíme náš závěr a případná další doporučení
 • Pokud bude závěrem vyšetření doporučení odkladu školní docházky, můžeme vám toto doporučení před vaším odchodem vystavit. Vy je potom spolu s vyjádřením dětského lékaře přiložíte k žádosti o odložení nástupu školní docházky, kterou adresujete řediteli základní školy

 

Co vás čeká?

 • Rozhovor s rodiči o motivaci (zákon hovoří o závažném důvodu), výchovných zásadách a představách o vzdělávání.
 • Pokud dítě vstupuje do vzdělávání, probíhá test školní připravenosti. Trvá cca 45 min.
 • Pokud už dítě do školy chodí, probíhá krátké ověření úrovně očekávaných školních dovedností.
 • Posouzení chápeme jako konzultaci konkrétní situace dítěte, proto jejím výsledkem může být i upozornění na zjištěná vzdělávací rizika.

Co přinést s sebou?

 • Sdělení o dosavadním průběhu vzdělávání od ředitele školy, do které dítě chodilo.
 • Ukázku školní práce – školní sešity, portfolio...

Kdy není individuální vzdělávání vhodné?

 • Ve většině případů vycházíme vstříc zájmu rodičů vzdělávat své dítě a individuální vzdělávání doporučujeme.
 • Situaci ale vždy posuzujeme jednotlivě. Pro orientaci obecně lze říci, že individuální vzdělávání není vhodné:
  • V situaci, kdy rodiče nedávají dítěti jasné hranice, nedokáží mu klást srozumitelné požadavky, neposkytují odpovídající vedení, rezignují na výchovu. Když je dítě výchovně nebo sociálně zanedbané.
  • Pokud rodiče nejsou v postoji k individuálnímu vzdělávání jednotní a je to jedním z předmětu rodinného konfliktu (i když třeba přeneseně).
  • Když vztahy mezi rodiči a dítětem jsou trvale napjaté, založené na „boji o moc“, nedaří se smysluplná spolupráce. Dítě má problém podřizovat se autoritě.
  • Když je výchova příliš ochranitelská, takže brání přirozenému vývoji dítěte. Jsou-li rodiče příliš úzkostní, dítě chrání, namísto aby je podporovali, učili a povzbuzovali k samostatnosti. Individuální vzdělávání je v zájmu rodičů, ale ne v zájmu dítěte (redukují svoji nejistotu a úzkost, nebo preferují vlastní pohodlí).
  • Individuální vzdělávání není vhodné, pokud by pro dítě znamenalo zásadní izolaci od vrstevníků nebo běžné společnosti a jejích hodnot.
  • Posouzení také závisí na věku dítěte, na tom, jak se mění jeho vývojové potřeby. Ve starším školním věku bereme v úvahu nástup puberty a vzrůstající potřebu budování identity prostřednictvím vrstevnické skupiny. To, co u mladšího dítěte můžeme chápat jako ochranu před příliš velkou zátěží, ve starším věku může ochuzovat o důležité podněty a dovednosti a působit efektem „skleníku“. Člověk zraje prostřednictvím úkolů, které musí řešit. Vypořádat se s odlišnými požadavky a s odlišnou společností je důležitá dovednost v dospělém životě, ale děti se ji učí posupně. Proto na druhém stupni individuální vzdělávání spíše nedoporučujeme, pokud nevnímáme skutečně konkrétní závažný důvod.
  • Tato služba je od 1.4. 2024 zpoplatněna částkou 1000,- Kč.

 

Kdo může žáka objednat?

 • Zákonní zástupci z podnětu školy nebo na vlastní žádost.

Co s sebou?

 • školou vyplněný školní dotazník nebo plán pedagogické podpory (PLPP) ODKAZ
 • školní sešity z předmětů, kde má žák potíže
 • zprávy z předchozích vyšetření v PPP případně z lékařských vyšetření (psychiatrie, neurologie apod.).

Co vás čeká?

 • Komplexní vyšetření má psychologickou a speciálně pedagogickou část, může proběhnout i ve dvou termínech. Na každou část vyšetření je třeba počítat s cca dvěma až třemi hodinami.

Co je výsledkem?

 • „Zpráva školského poradenského zařízení“ určená rodičům
 • „Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“ určené škole, rodiče dostávají kopii

 

 

Kdy?

 • V případě končící platnosti „Doporučení“. Platnost Doporučení je zpravidla dva roky od vydání. „Platnost do“ je uvedena na titulní straně dokumentu. („Termín nového posouzení SVP“ nebo „Termín kontrolního vyšetření“ nemusí znamenat nutnost návštěvy poradny.)
 • V případě potíží, znepokojující změny stavu, potřeby poradit se:
  • Z podnětu školy
  • Na žádost zákonného zástupce

Co s sebou?

 • Školou vyhodnocený individuální vzdělávací plán, nebo školní dotazník
 • Aktuální školní sešity

Co vás čeká?

 • Kontrolní vyšetření, které trvá cca jednu až dvě hodiny podle charakteru SPV  žáka.

Co je výsledkem?

 • Záleží na okolnostech
 • „Zpráva školského poradenského zařízení“ určená rodičům
 • Prodloužení „Doporučení“ nebo jeho změna

 

 

Pro koho?

 • Pro žáky se speciálními vzdělávacím potřebami (SPV), kteří mají na základě „Doporučení“ pedagogicko-psychologické poradny nastavený druhý nebo vyšší stupeň podpůrných opatření. Jsou tedy již klienty poradny.

   

 • Na základě žádosti zákonného zástupce.

Co s sebou?

 • Školou vyhodnocený individuální vzdělávací plán, nebo školní dotazník
 • Aktuální školní sešity

Co vás čeká?

 • Kontrolní vyšetření, které trvá cca jednu až dvě hodiny podle charakteru SPV  žáka.

Co je výsledkem?

 • „Zpráva školského poradenského zařízení“ určená rodičům
 • „Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“ určené škole, rodiče dostávají kopii
 • „Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání“ ve dvou vyhotoveních. Žák je přikládá k přihlášce na SŠ. V některých případech je povinen projednat navržené úpravy podmínek s ředitelem střední školy, kam se hlásí.

 

 

Pro koho?

 • Pro žáky pátých tříd, kteří zvažují studium na osmiletém gymnáziu.

Co vás čeká?

 • Skupinové vyšetření zahrnuje intelektový test a didaktické zkoušky z českého jazyka, matematiky a všeobecného přehledu. Trvá cca 1,5 - 2 hodiny.
 • Individuální konzultaci nad výsledky testů, ke které se dostaví společně rodiče s žákem. Trvá cca 15 - 30 min.
 • Rodiče obdrží krátkou písemnou zprávu z vyšetření.

Co přinést s sebou?

 • Rodiče o svém dítěti vyplní dotazník. ODKAZ
 • Manipulační poplatek za tuto službu je 200,-Kč

 

 

Pro koho?

 • Pro žáky na konci osmé nebo na začátku deváté třídy, kteří se chtějí poradit o volbě vhodné střední školy.

Co vás čeká?

 • Skupinové vyšetření zahrnuje zájmový dotazník, intelektový test, didaktické zkoušky z českého jazyka a matematiky, osobnostní dotazník a dotazník pro žáka.  Trvá cca 2,5 -  3 hodiny.
 • Individuální konzultaci nad výsledky testů, ke které se dostaví společně rodiče s žákem. Trvá cca 30 min.
 • Rodiče obdrží krátkou písemnou zprávu z vyšetření.

Co přinést s sebou?

 • Rodiče o svém dítěti vyplní dotazník. ODKAZ
 • O vyplnění školního dotazníku žádáme zpravidla i třídního učitele žáka. ODKAZ
 • Manipulační poplatek za tuto službu je 200,-Kč

 

 

Pro koho?

 • Pro studenty v předposledním ročníku gymnázia, kteří si chtějí ověřit své preference při volbě dalšího studia zpravidla na VŠ.
 • K vyšetření se objednávají studenti sami (u nezletilých studentů žádáme o souhlas zákonného zástupce).

Co vás čeká?

 • Vyšetření zpravidla probíhá hromadně a obsahuje intelektový test, osobnostní dotazník a krátkou esej na dané téma.
 • Výsledky vyšetření jsou sdělovány v krátké konzultaci žákovi samotnému (v případě zájmu mohou být přítomni i rodiče žáka).
 • Jako zprávu získá žák písemné vyhodnocení obou zkoušek.

 

 

Pro koho?

 • Je určena studentům prvních a třetích ročníků čtyřletých studijních oborů zakončených maturitní zkouškou, u kterých byly kdykoliv v průběhu povinné školní docházky diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby (problémy se čtením, psaním, pracovním tempem, pozorností). Tyto problémy byly následně ve škole nějakým způsobem zohledňovány, případně měl žák vypracovaný individuální vzdělávací plán, chodil na nápravy, pracoval s asistentem pedagoga apod.

Co vás čeká?

 • Diagnostika má dvě části – psychologickou, která ověřuje aktuální úroveň rozumových schopností a zpravidla se provádí v prvním ročníku a speciálně pedagogickou (v prvním i třetím ročníku), zaměřenou na zjištění kvality zrakového a sluchového vnímání, motoriky, řeči, pozornosti. Součástí speciálně pedagogické části je i test čtení a psaní (diktát) a rozhovor se studentem, případně jeho rodiči (u nezletilého studenta).  Psychologický test je zadáván individuálně, délka testu je přibližně 90 minut. Speciálně pedagogický test má dvě části: hromadnou v délce cca 60 minut a individuální přibližně stejného rozsahu.

Kdy se objednat?

 • Přihlásit se mohou studenti, kteří v současnosti studují první a druhý ročník na církevních středních školách (bez ohledu na to, kam chodili do první až deváté třídy). Studenti třetích ročníků se mohou hlásit pouze tehdy, pokud byli vyšetřeni v průběhu středoškolského studia v jiné poradně (doporučení k maturitě lze totiž udělit pouze studentovi, který měl po dobu středoškolského studia uzpůsobené podmínky ke studiu). Objednat se lze telefonicky, případně mailem s dostatečným předstihem (cca dva měsíce). Termín pro studenty prvního ročníku je v prosinci, termín pro studenty třetího ročníku je koncem května a následně v září (bude upřesněno na stránkách).

Co s sebou?

 • Před vyšetřením je třeba dát písemný souhlas k přeposlání spisu z poradny, ve které byl dosud student v péči, do naší poradny (formulář je ke stažení zde). Dále je nutné donést vyplněný dotazník ze školy, kde student aktuálně studuje (ke stažení zde), vyplněnou anamnézu (ke stažení zde), vhodné jsou i školní sešity (diktáty), zejména pokud má student problém s kvalitou písma. Student mladší osmnácti let musí přijít na první vyšetření v doprovodu rodičů/zákonných zástupců, kteří budou podrobněji seznámeni s obsahem služby a podepíší informovaný souhlas s tím, že služba může být poskytnuta.
 • Služba je bezplatná. Všechna vyšetření probíhají v prostorách poradny, student potřebuje k práci pouze psací potřeby.

 

Kdo se může objednat? 

 • Dítě objednávají rodiče ( zákonní zástupci).
 • Zletilý klient se objednává sám.

Jakým způsobem se nejlépe objednat?

 • telefonicky 739 012 074,
 • prostřednictvím elektronického formuláře Kontakty/Objednat se
 • e-mailem: poradna@kppp.cz ,
 • osobně v návštěvních hodinách v recepci na adrese Pernerova 8/427, Praha 8 

OBJEDNAT SE

Co k objednání potřebujete?

 • K objednání není potřeba žádné doporučení ani kartička zdravotní pojišťovny!

Když si nejste jistí...

 • Objednávky vyřizují naše recepční, které Vám pomohou upřesnit objednávku. V případě potřeby  Vás požádají o doplňující informace.
 • Pokud řešení Vaší situace nespadá do kompetence KPPP, pomohou Vám nasměrovat do vhodnější instituce.

Informace, které budeme potřebovat,

abychom co nejlépe vyhověli objednávce   (stanovili předpokládaný typ služby, časový odhad, kompetentního pracovníka)

 • Jméno a příjmení dítěte a rodičů, pokud se odlišují.
 • Telefonický kontakt na rodiče
 • Datum narození dítěte
 • Škola, třída
 • Kdo vyšetření žádá (kdo k němu dal podnět)
 • Jedná se o první vyšetření nebo už bylo dítě psychologicky vyšetřeno (v KPPP – u koho?, v jiné poradně, u klinického psychologa, u psychiatra, jinde….)
 • Zakázka: Co rodiče od vyšetření očekávají?  např.:  
  • konzultaci o výchovných problémech nebo zvláštnostech v chování dítěte,
  • posouzení školní zralosti dítěte,
  • řešení problémů ve škole – s chováním, s učením, se zvládnutím konkrétních dovedností, se vztahy mezi dětmi,
  • doporučení typu školy, konzultaci o volbě školy,
  • úpravu podmínek vzdělávání – doporučení pro učitele, pro rodiče, vyjádření k žádosti rodičů o individuální vzdělávání, odložení nástupu školní docházky, k zařazení do přípravné třídy, speciální školy…)
  • kontrolu nastavených podpůrných opatření (změnu, prodloužení Doporučení)
  • jiné….
 • Stručný popis problému: (některé z uvedených okruhů vyžadují doplnění, jiné nikoli)
 • Upřesňující otázky:
  • Proč zrovna KPPP (pokud dítě není ze školy navázané dohodou o spolupráci)
  • Co má být výstupem z vyšetření, pro koho bude určený a za jakým účelem
  • S kým byl problém dosud konzultován
  • jiné doplnění…

A co dál?

 • Všechny objednávky naše recepční povinně evidují. Objednávky klientů z našich spolupracujících škol předají bezprostředně příslušnému odborníkovi. Ostatní jsou přidělovány cca 1 x měsíčně jednotlivým pracovníkům podle jejich kapacity a zaměření.
 • Nejpozději do 4 týdnů se Vám pracovnice recepce ozvou s návrhem termínu. 

Proč rozlišujeme naše spolupracující školy a ty ostatní?

 • KPPP vznikla z podnětu církevních škol, aby poskytovala služby jejím žákům a rodičům, a také těm, pro které je důležitý křesťanský přístup při řešení problémů výchovy a vzdělávání. S církevními školami má tedy navázanou úzkou spolupráci v podobném duchu, v jakém funguje spádovost u běžných, "státních" poraden.
 • Řešení problémů, které souvisejí  se školním vzdělávání ( např. podezření na specifickou poruchu učení, selhávání ve škole apod.), je většinou dlouhodobé a vyžaduje úzkou a osobní spolupráci mezi poradenským pracovníkem a učitelem (školou), kterou KPPP nemůže zaručit, pokud se školou nemá uzavřenou dohodu o spolupráci. Proto je výhodnější obrátit se v takových případech na příslušnou pedagogicko-psychologickou poradnu podle školy, do které žák chodí. Její určený pracovník školu zná a může lépe porozumět kontextu problému i cíleně nastavit a usměrňovat podporu dítěti.  Kontakt na příslušnou PPP by měla poskytnout škola. Pomoci při výběru by vám mohl rejstřík škol a školských zařízení na stránkách MŠMT (do kolonky "typ školy" je nutné z nabídky vybrat pedagogicko psychologická poradna).

Program všeobecné specifické primární prevence je určen školním třídám bez výrazného výskytu rizikového chování. Pokud se rizikové chování vyskytne, tak pouze na úrovni ojedinělých experimentů. Programy realizujeme od 4. tříd až po 2. ročníky na středních školách.    

Program všeobecné specifické primární prevence je vykonáván dle zásad efektivní primární prevence, respektuje Standardy poskytovatelů programů primární prevence a je v souladu se Strategií prevence MŠMT. Program všeobecné primární prevence Posilování pozitivních hodnot a postojů je certifikován.

Cíle

Hlavním cílem programu specifické všeobecné primární prevence je předcházení různým druhům rizikového chování, případně jeho oddálení či zamezení jeho další progrese.

K dalším dílčím cílům programů všeobecné specifické primární prevence patří:

 • Posilovat a budovat zdravé postoje v těchto oblastech: zdravé sebevědomí a sebepojetí, zdravé klima ve třídě, pozitivní postoj ke zdravému životnímu stylu a negativní postoj k návykovým látkám, pozitivní hodnotová orientace, zdravý přístup k vlastní sexualitě a partnerským vztahům.
 • Posilovat a trénovat dovednosti, které předcházejí vzniku rizikového chování či jeho progresi, např. komunikační dovednosti, dovednost odmítnout, vysvětlit, posílit rozhodovací kompetence, odolávat manipulaci.
 • Předat žákům věcné informace (pojmosloví z oblasti rizikového chování), posílit právní vědomí z oblasti rizikového chování a možnosti, co dělat a kde najít pomoc, pokud se s rizikovým chováním setkají.

 

OBJEDNAT SE

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME

Témata pro školní rok 2023/2024

 • Posilování kladného sebepřijetí, sebeprezentace, sebepoznání
 • Mapování vztahů v třídním kolektivu - sociometrie
 • Prevence šikanování
 • Prevence kyberšikany
 • Prevence závislostí
 • Prevence závislosti na pornografii
 • Já a mé hodnoty
 • Prevence rizikového sexuálního chování
 • Posilování pozitivních vztahů k rodičům
 • Prevence rasismu a xenofobie
 • Podpora duševního zdraví
 • Podpora bezpečí v online prostoru

Časový rozsah

Jeden preventivní blok je časově koncipován jako pětihodinový a obsahuje:

 • Konzultaci s pedagogy před programem
 • Realizace programu ve třídě v rozsahu čtyř vyučovacích hodin (případně 2/3 VH)
 • Konzultace s pedagogy po programu

Programy selektivní prevence nabízíme školám , ve kterých jsou žáci více ohroženi rizikovým chováním, nebo školním kolektivům, v nichž byly některé znaky rizikového chování již zachyceny. Typicky se jedná o problémy ve vztahu k pravidlům a autoritám (kázeňské potíže), problematické vztahy mezi spolužáky včetně verbální i neverbální agrese, případně školní třídy, které byly zasaženy jiným rizikovým chováním některého z žáků nebo skupiny žáků.   

 

OBJEDNAT SE

V rámci indikované prevence se zaměřujeme na práci s jednotlivci, u kterých se již vyskytly v počátečních stádiích projevy rizikového chování (např. šikana, závislosti, rizikové sexuální chování, záškoláctví, sebepoškozování). Naší snahou je podchytit rozvíjející se potíže co nejdříve, posoudit závažnost situace, zahájit včasné intervence či doporučit služby organizací věnujících se příslušné problematice.

Nabízíme:

 • Individuální poradenství pro žáky/studenty, rodiče a pedagogy
 • Individuální psychoterapii pro děti a dospívající

OBJEDNAT SE

Růstová skupina (RS) "Cesta Hrdiny" bude otevřena opět na podzim 2024. Přihlašovat se můžete na frankova@kppp.cz.      

RS je určena žákům 6. - 8. ročníků ZŠ, případně prim-tercií víceletých gymnázií. Zahrnuje 10 skupinových setkání pro žáky, 4 - 6 společných setkání pro rodiče a možnost individuálních konzultací v průběhu programu. Časová dotace jednoho skupinového setkání je 90 minut.

Co může RS přinést dítěti:

 • Bude lépe rozumět sám sobě i druhým.
 • Posílí jeho sebevědomí.
 • Naučí se přiměřeným způsobem prosazovat své názory a komunikovat s vrstevníky.
 • Bude lépe zvládat stres a náročné životní situace.
 • Stane se odolnějším vůči šikaně, závislostem a jinému rizikovému chování.

Co může RS přinést rodiči:

 • Naučí se efektivněji komunikovat s dospívajícím dítětem.
 • Bude umět lépe podpořit své dítě v náročné situaci.
 • Získá podporu a inspiraci pro zvládání každodenních situací v rodině

Kdy: pravidelně jeden den v týdnu v odpoledních hodinách                                   
Kde: v prostorách Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny, Pernerova 427/8, Praha 8                                   
Cena: Na program je žádáno o finanční podporu MHMP, finanční spoluúčast rodičů je 3500 Kč.                                   
Kontakt: Pro přihlášení a doplňující dotazy kontaktujte Radku Fraňkovou     
               email: frankova@kppp.cz; tel: 730 172 196.                 


 

Následující tabulka uvádí ceny jednotlivých služeb:

SlužbaPopis službyCena
Všeobecná prevence1 blok - 4 vyučovací hodiny, konzultace s pedagogy před a po programu5000 Kč
Selektivní prevence1 setkání - 2 vyučovací hodiny, konzultace se školním poradenským týmem před a po programu5000 Kč
Indikovaná prevence dle služby

 

 • Vzdělávací kurzy
 • Metodická podpora
 • Intervizní a supervizní setkání