křesťanská
pedagogicko-psychologická poradna

Služby poskytované poradnou

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna nabízí široké pole služeb určených rodičům, samotným dětem, ale i odborné veřejnosti a to především pedagogům a vychovatelům, včetně ucelených programů a kurzů.

Termíny jednotlivých kurzů najdete v sekci Aktuality.

Služby poskytované naší poradnou:


Jak se stát klientem

Primárně jsou služby KPPP určeny dětem, které navštěvují církevní školy (katolické i nekatolické) v oblasti Prahy a Středočeského kraje a dětem z dalších škol, se kterými má KPPP dohodu o spolupráci.

Poradna je však otevřená i těm, kteří potřebují pomoc v oblasti výchovy a vzdělávání, pro které je důležitý křesťanský přístup k řešení problému.

Pokud problém, který klient řeší, souvisí úzce se školním vzdělávání ( např. podezření na specifickou poruchu učení, selhávání ve škole apod.), je výhodnější obrátit se na obvodní pedagogicko-psychologickou poradnu, která má příslušnou školu na starosti. Řešení takových problémů je většinou dlouhodobé a vyžaduje úzkou a osobní spolupráci s učitelem a se školou, kterou KPPP nemůže zaručit, pokud se školou nemá dohodu o spolupráci. Kontakt na příslušnou PPP by měla poskytnout škola. Pomoci při výběru by vám mohl rejstřík škol a školských zařízení (viz Odkazy) na stránkách MŠMT (do kolonky "typ školy" je nutné z nabídky vybrat pedagogicko psychologická poradna).

Přestože řada problémů spolu vzájemně souvisí, některé z nich KPPP primárně neřeší a je lépe obrátit se na specializované odborné pracoviště (např.: pracoviště krizové intervence dospělých nebo dětí, psychiatrie dospělá i dětská, občanská poradna, poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy aj. - viz Odkazy).

O vyšetření nebo konzultaci v KPPP žádá zákonný zástupce dítěte. Není k tomu nutné žádné doporučení. Objednat se lze telefonicky (na čísle 222 322 624 nebo 739012074), osobně, prostřednictvím školy nebo e-mailem na adrese poradna@kppp.cz. Při objednávání sdělte orientačně oblast problému, které se vaše starost týká, jméno a stáří dítěte, školu a třídu, do které dítě chodí a telefonický kontakt na Vás. Budete odkázáni na pracovníka, který má danou oblast na starosti a který s Vámi dojedná termín návštěvy.

Jedná-li se o problém spojený se školním vzděláváním, je pro komplexní zhodnocení situace důležité i vyjádření třídního učitele. Jednou z možných forem je školní dotazník (nalezete jej mezi dokumenty ke stažení), který vyplní třídní učitel nebo výchovný poradce a doručí do poradny před vyšetřením (poštou, po rodičích apod.). Jinou formou je dopis, ve kterém učitel stručně ale výstižně vyjádří svůj pohled na problém, opatření která v zájmu jeho řešení zavedl nebo navrhuje a hodnocení chování a prospěchu dítěte.

zpět

Co přinést s sebou k vyšetření?

 • vyplněný školní dotazník
 • Plán pedagogické podpory nebo IVP, pokud byl pro dítě vypracován (rodičům ho poskytne škola)
 • ukázku školní práce dítěte - aktuální i starší sešity z českého jazyka (diktáty), písanku, cizí jazyk apod.
 • výsledky vyšetření jiných odborníků, u kterých je nebo bylo dítě v péči (odborní lékaři, psychologická vyšetření apod.)
 • Velmi prosíme - nenoste s sebou na vyšetření nemoci! Pokud je Vaše dítě nemocné infekční chorobou (nebo kdokoli z těch, kdo dítě doprovázejí), odložte návštěvu poradny na dobu, kdy budete všichni zdraví. Jinak ohrožujete infekcí další klienty i pracovníky poradny.
zpět

Služby pro rodiče a děti

Během odborné konzultace v naší poradně vám rádi poradíme s problémy a potřebami dětí předškolního i školního věku, stejně tak jako dětí s handicapem nebo speciálními vzdělávacími potřebami.

Rodičům můžeme kromě poradenství nabídnout i účast v našich kurzech.

Služby pro rodiče předškolních dětí

 • posoudíme školní zralost dítěte
  • součástí posouzení je i doporučení, jak dítě na školu připravit - více se dozvíte v dokumentu Školní zralost
  • další podrobnosti se také můžete dozvědět v doporučené literatuře Pro rodiče předškoláků
 • navrhneme zařazení dítěte do běžné nebo speciální MŠ
 • pomůžeme řešit výchovné potíže v rodině nebo v MŠ
 • pro předškolní děti nabízíme kurz Nebojte se psaní, který vychází z toho, že předcházet potížím je lepší než je později napravovat. Náplní kurzu je trénink dovedností, které v první třídě dětem usnadní úspěšný nácvik psaní.
zpět

Služby pro rodiče malých školáků - žáky 1. stupně základní školy

 • řešíme problémy dětí s adaptací na školu
 • pomáháme při změně školy, navrhujeme zařazení do výběrových nebo speciálních tříd a škol
 • pomáháme při řešení výchovných problémů (neurotické projevy, hyperaktivita, nesoustředěnost, nízké sebevědomí, začlenění do kolektivu)
 • ověřujeme schopnosti a předpoklady ke studiu na víceletých gymnáziích
 • hledáme příčiny a možnosti řešení výukových problémů, jako je např. zhoršení prospěchu nebo selhávání. Další podrobnosti najdete v doporučené literatuře.
 • provádíme diagnostiku specifických poruch učení a poskytujeme konzultace k jejich nápravě
 • pro děti s potížemi při psaní nabízíme kurz nápravy grafomotorických obtíží Nebojte se psaní
zpět

Pro žáky (a jejich rodiče) na 2. stupni a na střední škole

zpět

Pro žadatele o individuální vzdělávání

Materiál k žádosti o vyšetření a další informace k tématu naleznete ZDE.

zpět

Služby pro učitele a školy

Poradna poskytuje své služby nejen rodičům a dětem, ale také odborné veřejnosti, především však školám, jednotlivým pedagogům i celým učitelským sborům, nebo vybraným týmům.

Služby pro školy a učitele

 • poskytujeme metodickou podporu učitelů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • nabízíme pomoc při přípravě a realizaci projektů primární prevence sociálně patologických jevů
zpět

Služby prováděné po dohodě se školou

 • orientační vyšetření školní zralosti pro předškolní děti v mateřských školách
 • účast a konzultaci při zápisu dětí do prvních tříd
 • vyhledávání dětí s rizikem SPU formou depistážních diktátů žáků 1. a 2. tříd
 • skupinové vyšetření profesionální orientace pro žáky 5., 8. a 9. tříd a studenty středních škol
 • zjišťování skupinové dynamiky a sociometrie
 • přednáškovou činnost pro rodiče a studenty
 • účast na výchovných a pedagogických poradách
zpět

Vzdělávací programy pro učitele (akreditace MŠMT)

 • Posilování pozitivních životních hodnot a postojů - Týdenní školení metodiků prevence příp. třídních učitel v komplexním přístupu k sociálně patologickým jevům ve školách. Obsahem je prevence šikany, závislostí všeho druhu, rasismu a xenofobních postojů, předčasného nežádoucího sexuálního chování. Program má ve svěřených dětech probouzet a posilovat pozitivní hodnoty a postoje - toleranci, empatii, komunikační dovednosti, chuť ke zdravému životnímu stylu, pozitivní vztah k sobě samému. Cyklus přednášek a seminářů je veden zážitkově, tj. metodici si sami vyzkoušejí psychosociální techniky, které jsou náplní práce s dětmi.
 • Jak pracovat s dítětem s SPU a SPCH - Cyklus devíti dvouhodinových seminářů pro učitele prvního, příp. i druhého stupně ZŠ.
 • Vytváření a posilování třídního kolektivu - Dva devítihodinové semináře pro třídní učitele 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií. Z témat vybíráme např.: role třídního učitele ve třídě, začlenění a práce s dětmi se vzdělávacími a výchovnými problémy do třídního kolektivu, sledování dynamiky vztahů v kolektivu a vytváření pozitivních vztahů mezi dětmi.
 • Sociometrie a její využití při práci se třídou - Pětihodinové prakticky zaměřené školení pro třídní učitele o možnostech využití sociometrie při mapování vztahů ve třídě s cílem tyto vztahy ovlivňovat (využití dotazníku B3U - upravený sociometrický dotazník PhDr. R. Brauna).
 • Formování životních hodnot a postojů - výchova ke zdravému životnímu stylu - Dvouleté školení metodiků prevence příp. třídních učitelů v komplexním přístupu k prevenci rizikového chování na školách. Obsahem je prevence šikany, závislostí všeho druhu, rasismu a xenofobie, předčasného a nežádoucího sexuálního chování. Program je nahlížen z pozitivního hlediska, tj. má ve svěřených dětech probouzet a posilovat pozitivní hodnoty a postoje - toleranci, empatii, komunikační dovednosti, chuť ke zdravému životnímu stylu, pozitivní vztah k sobě samému.

zpět

Prevence sociálně patologických jevů

V rámci projektu "Posilování pozitivních životních hodnot a postojů u dětí a mládeže" spolupracuje KPPP se studenty vyšších pedagogických škol, kteří jsou vlastními realizátory projektu. Tito studenti - lektoři přicházejí opakovaně (6x za dva roky) do tříd s vícehodinovým programem a pracují metodou psychosociálních technik.

Projekt je připravován jako dlouhodobý, tj. na dva roky. Lektoři po tuto dobu s poradnou spolupracují. Souběžně KPPP připravuje projekt pro následující dva roky s jinou skupinou lektorů. Současně jsou tak realizovány vždy dva projekty s ročním posunem.

Projekt zasáhne 3000 dětí. Projekt splňuje kritéria efektivních programů: dlouhodobost; systematičnost; kontinuální návaznost; mnohočetnost metod, včetně vrstevnických programů; pozitivní orientaci aj. Problematika závislostí je řešena v širším kontextu sociálně patologických jevů, které se ve školách vyskytují, tj. hlavně šikanování.

Celý obsah projektu je orientován pozitivně, tj. posiluje a upevňuje pozitivní hodnoty: zdravé vztahy v kolektivu, zdravé sebevědomí a pozitivní vztah k sobě samému, charakter a zdravý životní styl.


zpět

Kurzy pořádané poradnou

Poradna nabízí kurzy určené dětem a kurzy určené odborným pedagogům a učitelům (tyto kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy).
Další kursy pořádá SVP Klíčov: Čakovická 51, Praha 9, www.klicov.cz, tel. 286 580 711 nebo 773 21 28 20, e-mail: ambulance@klicov.cz

Kurzy pro děti

Nebojte se psaní (náprava grafomotorických obtíží)

Kurz je určen pro žáky 2. a 3. tříd a pro předškoláky, kteří mají potíže se psaním a bude probíhat jedenkrát týdně v odpoledních hodinách v prostorách poradny. Celý cyklus je rozložen do deseti hodinových lekcí. Cílem je nácvik správného držení tužky, uvolnění ruky a to vše formou hry, cvičení a kreslení. Cena kurzu je 700,- Kč.

Uvítáme děti, které mají:

 • nepěkný rukopis
 • těžkopádnou ruku
 • nechuť k psaní a kreslení
 • velmi pomalé písmo

zpět

Ceník nadstandardních služeb poradny

Seznam nadstandardních služeb, které poskytuje KPPP za částečnou úplatu:

kurz nápravy grafomotorických obtíží700 Kč
KUPOZ500Kč
školení lektory primární prevence - týdenní
                                               - dvoudenní
1000 Kč
300-400 Kč
školení primární prevence pro jiné organizace - týdenní
                                                                 - dvoudenní
4000 Kč
1800 Kč
skupinové testy profesní orientace u všech věkových skupin200 Kč
individuální testy profesní orientace200 Kč/1 hod
střednědobá a dlouhodobá terapie200 Kč/1 hod

Školení pro pedagogy viz akreditace vzdělávacích programů KPPP.

O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí, žáků, studentů se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitelka KPPP.

zpět
KPPP - Pernerova 427/8, Karlín, 186 00 Praha 8 | tel., fax: +420 222 322 624 | mob.: 739 012 074 | e-mail: poradna@kppp.cz | č.účtu: 2600836820/2010