křesťanská
pedagogicko-psychologická poradna

PRO ZÁJEMCE O POZICI LEKTORA

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna hledá lektory primární prevence pro práci ve třídních kolektivech gymnázií a ZŠ pro školní roky 2017/18 a 2018/19. Programy na školách probíhají metodou psychosociálních her.

Výběrové řízení na pozici lektor primární prevence rizikového chování

Co nabízíme?

 • získání zkušeností se skupinovou i individuální prací s dětmi a dospívajícími
 • kvalitní průběžné a akreditované vzdělávání v psychosociálních technikách vedené zážitkovou, sebezkušenostní formou (celkem v rozsahu 100 h)
 • seznámení se zákonitostmi práce se třídním kolektivem
 • stálé vedení v pedagogicko-psychologické poradně a supervize
 • v případě zájmu možnost videotréninku k osobnímu rozvoji
 • získání potvrzení o praxi
 • spolupráce na DPP
 • rozsah práce dle časových možností lektora
 • finanční ohodnocení od 130 Kč/hod. (po dokončení výcviku až 250 Kč/hod.)

Koho hledáme?

 • mladé, nadšené, empatické a spolehlivé studenty či absolventy VŠ nebo VOŠ (nejlépe z oborů psychologických, pedagogických či sociálních)
 • podmínkou je ochotu spolupracovat s poradnou minimálně 2 roky
 • minimální věk 18 let
 • ujasněný postoj k návykovým látkám
 • praxe s prací s dětmi vítána

Podmínkou pro zapojení do projektu absolvování úvodního výběrového setkání, které se bude konat v následujících termínech (zájemci vždy volí pouze jeden z nich, podle svých časových možností):

 • 25. 4. 2017 od 15:00 do 18:00
 • 16. 5. 2017 od 16:00 do 19:00

Na úvodním setkání bude zájemcům blíže představen celý projekt. Účastníci budou mít možnost doptat se na vše potřebné a vyzkoušet si, jakým způsobem se s dětmi pracuje. Z uchazečů vybereme tým, který bude s poradnou v následujících letech spolupracovat.

Podmínkou pro zapojení do projektu je také absolvování dvouletého výcviku, jehož první část proběhne v termínech 12. – 15. 6. 2017 a 21. – 25. 8. 2017 (lektoři opět volí jednu z možností).

Pokud Vás nabídka zaujala nebo máte nějaké další otázky, kontaktujte nás.

Pro zařazení do výběrového řízení zašlete, prosím, svůj životopis a stručný motivační dopis na email prevence@kppp.cz.

Budeme se těšit na setkání s Vámi!

Kontaktní údaje:

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna (KPPP)
prevence@kppp.cz
www.kppp.cz
222 322 624 (recepce poradny)


O čem je práce lektora v KPPP

Práce lektora primární prevence rizikového chování v KPPP spočívá v absolvování výcviku, přípravě a realizaci programů primární prevence v jednotlivých třídách a v supervizi.

Výcvik:

Výcvik je nutnou podmínkou pro možnost realizace programu PP ve třídách. Před každým setkáním se třídou musí lektor absolvovat povinné školení, na jehož základě sestaví program pro konkrétní třídu.

První školení je čtyřicetihodinové a jedná se ucelený sebezkušenostní výcvik, na kterém se lektoři naučí základy práce se třídou a různé tematické hry, které budou ve své práci využívat.

Před každým dalším blokem programu prochází lektoři kratším šestnácti až dvacetihodinovým školením, které je zaměřené pouze na blok, který po něm následuje.

Tímto způsobem projdou lektoři 100 hodinovým výcvikem.

Lektoři mají možnost účastnit se odborných přednášek pořádaných KPPP, které se týkají specifických témat primární prevence.

Programy:

Naši lektoři pracují na základních a speciálních školách (od 4. do 9. tříd) a na nižším stupni víceletých gymnázií a na několika středních školách.

Lektoři pracují ve dvojicích a bývá zvykem, že jedna dvojice má na starosti asi čtyři třídy.

Spolupráce lektora s poradnou trvá vždy minimálně 2 roky, během nichž lektor čtyřikrát navštíví své třídy se čtyřhodinovým a jednou s dvouhodinovým programem.

Program probíhá formou prožitkových her, které si lektor sám vyzkouší v rámci výcviku.

Každé setkání se třídou je zaměřeno na jedno konkrétní téma, kterému se lektoři s dětmi věnují.

Témata setkání jsou tato:
1. posilování kladného sebepřijetí, sebeprezentace, sebepoznání
2. posilování pozitivních vztahů ve třídním kolektivu, prevence šikanování
3. prevence závislostí
4. posilování pozitivní hodnotové orientace / prevence rizikového sexuálního chování / prevence rasismu a xenofobie

Mezi prvním a druhým blokem programu mohou lektoři na žádost školy přijít na dvouhodinové setkání, při němž nechají třídu vyplnit sociometrický dotazník. Tento dotazník posléze v KPPP vyhodnotí a na základě jeho výsledků připraví program zaměřený na vztahy ve třídě, který přesně odpovídá zakázce konkrétní třídy.

Konzultace:

Po každém programu nabízejí lektoři žákům možnost individuálních rozhovorů na témata, se kterými žáci přicházejí (vztahy ve třídě, osobní problémy, volba dalšího studia apod.). Stejně tak před a po realizaci programu nabízejí lektoři třídním učitelům možnost pohovořit si o průběhu programu, případně o specifických potřebách jednotlivých žáků. Cílem těchto individuálních setkání je získat nadhled a možnosti dalších kroků při řešení určité situace, popř. konkrétní pomoc s daným problémem.

Intervize a supervize:

Programy primární prevence probíhají ve spolupráci zkušeného a začínajícího lektora. Po absolvování výcviku nováčkem se lektorská dvojice připraví a společně připravuje programy pro své třídy. V průběhu pololetí probíhají intervizní setkání týmu, na kterých je možné konzultovat vše, co je pro kvalitní realizace potřebné. Stejně tak po realizaci programů ve třídách se lektoři účastní supervizního setkání, na kterém mají možnost mluvit o problémech a komplikacích, které vyvstaly v průběhu programů, ale také o tom, co se dařilo. Tato setkání jsou také týmová a vedou je externí supervizoři.

KPPP - Pernerova 8, 186 00 - Praha 8 | tel., fax: +420 222 322 624 | e-mail: poradna@kppp.cz