Všeobecná prevence

Program všeobecné specifické primární prevence je určen školním třídám bez výrazného výskytu rizikového chování. Pokud se rizikové chování vyskytne, tak pouze na úrovni ojedinělých experimentů.  
Program všeobecné specifické primární prevence je vykonáván dle zásad efektivní primární prevence, respektuje Standardy poskytovatelů programů primární prevence a je v souladu se Strategií prevence MŠMT. Program všeobecné primární prevence Posilování pozitivních hodnot a postojů je certifikován.

Cíle 

Hlavním cílem programu specifické všeobecné primární prevence je předcházení různým druhům rizikového chování, případně jeho oddálení či zamezení jeho další progrese.   

K dalším dílčím cílům programů všeobecné specifické primární prevence patří:

 • Posilovat a budovat zdravé postoje v těchto oblastech: zdravé sebevědomí a sebepojetí, zdravé klima ve třídě, pozitivní postoj ke zdravému životnímu stylu a negativní postoj k návykovým látkám, pozitivní hodnotová orientace, zdravý přístup k vlastní sexualitě a partnerským vztahům.
 • Posilovat a trénovat dovednosti, které předcházejí vzniku rizikového chování či jeho progresi, např. komunikační dovednosti, dovednost odmítnout, vysvětlit, posílit rozhodovací kompetence, odolávat manipulaci.
 • Předat žákům věcné informace (pojmosloví z oblasti rizikového chování), posílit právní vědomí z oblasti rizikového chování a možnosti, co dělat a kde najít pomoc, pokud se s rizikovým chováním setkají.

Témata

 • Posilování kladného sebepřijetí, sebeprezentace, sebepoznání.
 • Mapování vztahů v třídním kolektivu.
 • Prevence šikanování - posilování pozitivních vztahů v třídním kolektivu, posilování komunikačních dovedností.
 • Prevence kyberšikany.
 • Prevence závislostí.
 • Já a mé hodnoty - Posilování pozitivní hodnotové orientace.
 • Výchova ke vztahu jako prevence rizikového sexuálního chování.
 • Posilování pozitivních vztahů k rodičům.
 • Prevence rasistických a xenofobních postojů.

Časový rozsah 

Jeden preventivní blok je časově koncipován jako sedmihodinový a obsahuje:

 • Konzultaci s pedagogy před programem v rozsahu max. 45 min
 • Realizace programu ve třídě v rozsahu čtyř vyučovacích hodin (lze i tři VH)
 • Konzultace s pedagogy po programu