křesťanská
pedagogicko-psychologická poradna

Projekt primární prevence rizikového chování

"POSILOVÁNÍ POZITIVNÍCH ŽIVOTNÍCH HODNOT A POSTOJŮ"

KPPP reaguje svým projektem Posilování pozitivních životních hodnot a postojů na požadavek MŠMT o povinnosti realizace Minimálního preventivního programu ve škole. Tento projekt je nabídkou školám spolupracovat v oblasti prevence rizikového chování.

Problematika nesnižující se kriminality, šikanování, zneužívání návykových látek a ostatního rizikového chování je všeobecně známá. Zvláště tíživá je tato situace v Praze. Praxe ukázala, že jednorázové přednášky a besedy jsou málo efektivní, proto KPPP realizuje dlouhodobý vícesložkový projekt již od roku 1997.

Problematika závislostí je v projektu zasazena do širšího kontextu prevence rizikového chování, které se mohou ve školách vyskytnout, tak jak je v současné době doporučováno např. v Metodických pokynech MŠMT.

Celý obsah projektu je orientován pozitivně, tj. posiluje a upevňuje pozitivní hodnoty: zdravé vztahy v kolektivu, zdravé sebevědomí a pozitivní vztah k sobě samému, charakter a zdravý životní styl.

Projekt splňuje kritéria efektivních programů: dlouhodobost, systematičnost, kontinuální návaznost, mnohočetnost metod včetně vrstevnických programů, pozitivní orientaci aj.

Projekt je postaven na vzájemné spolupráci KPPP - ŠKOLA - LEKTOŘI.

Naše poradna vydala manuál "Posilování pozitivních životních hodnot a postojů". Manuál je užitečný pro práci preventistů.

Projekt je financován:
       Magistrátem hl.m. Prahy
       Městskou částí Praha 8
       MŠMT

Poslání KPPP v programech primární prevence:

Děti a mládež jsou nejkřehčí a nejzranitelnější částí lidské společnosti. Rizikové chování by mohlo ohrozit děti a mládež jak v současnosti, tak i v dalším vývoji. KPPP chce pomocí preventivních programů přispět svým dílem k ochraně a růstu této skupiny. Jejím cílem je pomáhat vychovávat společnosti řádné občany, kteří se budou umět správně rozhodovat, ponesou odpovědnost za své jednání a budou respektovat práva druhých. Přesto, že je KPPP křesťanskou organizací, nevnáší křesťanskou problematiku do programů primární prevence. Jejím cílem je humanizace společnosti ve smyslu názvu svých preventivních programů: Posilování pozitivních životních hodnot a postojů. V prostředí církevních škol, které si kladou za cíl kromě poskytování kvalitního vzdělání i výchovu opírající se o křesťanské hodnoty, pak KPPP nabízí rozšíření preventivního programu, který s těmito cíli koresponduje.

Cíle projektu jsou:

 • upevnit a posílit pozitivní hodnoty a postoje u dětí a mládeže, posílit negativní postoje vůči drogám a závislostem a dalšímu rizikovému chování
 • rozšířit kompetence a schopnosti učitelů v primární prevenci rizikového chování
 • prohloubit spolupráci pedagogů a lektorů v rámci tohoto projektu, a tím zajistit větší efektivitu práce
 • posílit a upevnit u rizikových osob sociální kompetence a volní dovednosti
 • zvýšit informovanost rodičovské veřejnosti o rizikovém chování, možnostech prevence a příp. možnosti řešení krizových situací

Specifika projektu:

 • oslovuje žáky, studenty, pedagogy i rodiče
 • usiluje o co největší propojení se školou
 • podporuje vzdělávání pedagogů v oblasti PP
 • podporuje účast pedagogů při realizaci programu

Cílové skupiny

 • žáci 4. a 5. tříd ZŠ, žáci 2. stupně základních škol, studenti 1. a 2. ročníků SŠ a studenti nižších tříd víceletých gymnázií
 • pedagogové
 • rodičovská veřejnost
 • studenti vysokých a vyšších odborných škol

Ve formě nácviku sociálních dovedností, psychologických her a besed jsou žáci seznámeni s těmito tématy:

 • problematika závislostí na návykových látkách (legálních i nelegálních) a metody odmítání těchto látek
 • vztahy a atmosféra v kolektivu, vytváření dovedností v komunikaci
 • posilování sebepoznání, sebevýchova
 • hodnotová orientace, zdravý životní styl, vytváření zdravých postojů žáků ke společnosti
 • upevňování charakteru včetně protirasistických postojů

Do tříd přichází dvojice lektorů během dvou let čtyřikrát na čtyřhodinový (příp. dvouhodinový) blok. Tyto bloky jsou uspořádány podle pravidla:

 1. hra, která má uvolnit atmosféru ve třídě a rozrušit běžné koalice žáků;
 2. tématická technika k probíranému tématu;
 3. reflexe techniky (diskuse o technice, o prožitku vedoucí k uvědomění si problematiky a osobního vztahu žáků / studentů k tématu)
 4. povzbuzující hra, která naladí ve třídě příjemnou a uvolněnou atmosféru a podpoří pozitivní smýšlení žáků

Pokud vás tento program zaujal a máte zájem, aby byl realizován i ve vaší škole, obraťte se na nás, prosím, na níže uvedených kontaktech.

Personální zastoupení:

Realizátor projektu:

 • Mgr. Radka Fraňková, DiS.
 • Bc. Anna Frombergerová, koordinátorka prevence
Vzdělávací akce pro lektory a pedagogy:
 • PhDr. Ivana Bernardová
 • PhDr. Marie Mesanyová
 • Mgr. Radka Fraňková, DiS.
 • Mgr. Renata Kolářová
 • Mgr. Stanislava Fuchsová
 • Mgr. Marie Hlaváčková
 • Bc. Anna Frombergerová

Garant projektu: PhDr. Ivana Bernardová, psycholog

Supervizor projektu:
 • Lucie Myšková, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská
 • PaedDr. Michael Chytrý


Kontakty:

Mail:      prevence@kppp.cz
Telefon: 222 322 624; 739 012 074

zpět
KPPP - Pernerova 427/8, Karlín, 186 00 Praha 8 | tel., fax: +420 222 322 624 | mob.: 739 012 074 | e-mail: poradna@kppp.cz | č.účtu: 2600836820/2010