Jak probíhá vyšetření?

Posouzení školní zralosti

Pro koho?

 • Pro děti, které 1. 9. daného roku dosáhnout šesti let věku a mají tedy povinnost zapsat se k nástupu do školy.
 • V případě zvažovaného předčasného nástupu do školy.

Kdy se objednat?

 • Vyšetření probíhají nejčastěji v měsíci únoru a březnu, protože zápisy do 1.tříd  ZŠ jsou v dubnu.
 • Objednávejte se ale již na začátku ledna, protože termíny se rychle zaplňují.

Co sebou?

 • K vyšetření školní zralosti nepotřebujete žádné doporučení.

Co vás čeká?

 • Počítejte s celkovým časem 90 minut. Nejprve budeme hovořit s vámi – rodiči a zjišťovat anamnestické údaje. V tu dobu si dítě bude hrát v čekárně – herně. Pak probíhá vyšetření dítěte, které trvá 45 minut. Následuje závěrečný rozhovor s rodiči, při kterém vám ukážeme, co všechno jsme s dítětem dělali. Vaše dítě si v tuto dobu již zase bude hrát v herně. V závěrečném rozhovoru vám sdělíme náš závěr a případná další doporučení.
 • Pokud bude závěrem vyšetření doporučení odkladu školní docházky, můžeme vám toto doporučení před vaším odchodem vystavit. Vy je potom spolu s vyjádřením dětského lékaře přiložíte k žádosti o odložení nástupu školní docházky, kterou adresujete řediteli základní školy.

Žádost o vyjádření k žádosti o individuálnímu vzdělávání

Co vás čeká?

 • Rozhovor s rodiči o motivaci (zákon hovoří o závažném důvodu), výchovných zásadách a představách o vzdělávání. 
 • Pokud dítě vstupuje do vzdělávání, probíhá test školní připravenosti. Trvá cca 45 min
 • Pokud už do školy chodí, krátké ověření úrovně očekávaných školních dovedností.
 • Posouzení chápeme jako konzultaci konkrétní situace dítěte, proto jejím výsledkem může být i upozornění na zjištěná vzdělávací rizika.

Co přinést sebou?

 • Sdělení o dosavadním průběhu vzdělávání od ředitele školy, do které dítě chodilo.
 • Ukázku školní práce – školní sešity

Kdy není individuální vzdělávání vhodné?

 • Ve většině případů vycházíme vstříc zájmu rodičů vzdělávat své dítě a individuální vzdělávání doporučujeme.
 • Situaci ale vždy posuzujeme jednotlivě. Pro orientaci obecně lze říci, že individuální vzdělávání není vhodné:
  • V situaci, kdy rodiče nedávají dítěti jasné hranice, nedokáží klást srozumitelné požadavky, neposkytují odpovídající vedení, rezignují na výchovu. Když je dítě výchovně nebo sociálně zanedbané.
  • Pokud rodiče nejsou v postoji k individuálnímu vzdělávání jednotní a je to jedním z předmětu rodinného konfliktu (i když třeba přeneseně).
  • Když vztahy mezi rodiči a dítětem jsou trvale napjaté, založené na „boji o moc“, nedaří se smysluplná spolupráce. Dítě má problém podřizovat se autoritě.
  • Když je výchova příliš ochranitelská, takže brání přirozenému vývoji dítěte. Jsou-li rodiče příliš úzkostní, dítě chrání, namísto aby je podporovali, učili a povzbuzovali k samostatnosti. Individuální vzdělávání je v zájmu rodičů, ale ne v zájmu dítěte (redukují svoji nejistotu a úzkost, nebo preferují vlastní pohodlí).
  • Individuální vzdělávání není vhodné, pokud by pro dítě znamenalo zásadní izolaci od vrstevníků nebo běžné společnosti a jejích hodnot.
  • Posouzení také bude záviset na věku dítěte, jak se mění jeho vývojové potřeby. Ve starším školním věku bereme v úvahu nástup puberty a vzrůstající potřebu budování identity prostřednictvím vrstevnické skupiny. To, co u mladšího dítěte můžeme chápat jako ochranu před příliš velkou zátěží, ve starším věku může ochuzovat o důležité podněty a dovednosti a působit efektem „skleníku“. Člověk zraje prostřednictvím úkolů, které musí řešit. Vypořádat se s odlišnými požadavky a s odlišnou společností je důležitá dovednost v dospělém životě, ale děti se ji učí posupně. Proto na druhém stupni individuální vzdělávání spíše nedoporučujeme, pokud nevnímáme skutečně konkrétní důvod

Vzdělávací  nebo výchovné obtíže ve škole

Kdo může žáka objednat?

 • Zákonní zástupci z podnětu školy nebo na vlastní žádost.

Co sebou?

 • školou vyplněný školní dotazník nebo plán pedagogické podpory (PLPP) ODKAZ
 • školní sešity z předmětů, kde má žák potíže
 • zprávy z předchozích vyšetření v PPP případně z lékařských vyšetření (psychiatrie, neurologie apod.).

Co vás čeká?

 • Komplexní vyšetření má psychologickou a speciálně pedagogickou část, může proběhnout i ve dvou termínech. Na každou část vyšetření je třeba počítat s cca dvěma až třemi hodinami.

Co je výsledkem?

 • „Zpráva školského poradenského zařízení“ určená rodičům
 • „Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“ určené škole, rodiče dostávají kopii

Kontrolní vyšetření

Kdy?

 • V případě končící platnosti „Doporučení“. Platnost Doporučení je zpravidla dva roky od vydání. „Platnost do“ je uvedena na titulní straně dokumentu. („Termín nového posouzení SVP“ nebo „Termín kontrolního vyšetření“ nemusí znamenat nutnost návštěvy poradny.)
 • V případě potíží, znepokojující změny stavu, potřeby poradit se:
  • Z podnětu školy
  • Na žádost zákonného zástupce

Co sebou?

Co vás čeká?

 • Kontrolní vyšetření, které trvá cca jednu až dvě hodiny podle charakteru SPV  žáka.

Co je výsledkem?

 • Záleží na okolnostech
 • „Zpráva školského poradenského zařízení“ určená rodičům
 • Prodloužení „Doporučení“ nebo jeho změna

Doporučení k úpravě podmínek přijímacích zkoušek na stření školu

Pro koho?

 • Pro žáky se speciálními vzdělávacím potřebami (SPV), kteří mají na základě „Doporučení“ pedagogicko psychologické poradny nastavený druhý nebo vyšší stupeň podpůrných opatření. Jsou tedy již klienty poradny.
 • Na základě žádosti zákonného zástupce.

Co sebou?

Co vás čeká?

 • Kontrolní vyšetření, které trvá cca jednu až dvě hodiny podle charakteru SPV  žáka.

Co je výsledkem?

 • „Zpráva školského poradenského zařízení“ určená rodičům
 • „Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“ určené škole, rodiče dostávají kopii
 • „Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání“ ve dvou vyhotoveních. Žák je přikládá k přihlášce na SŠ. V některých případech je povinen projednat navržené úpravy podmínek s ředitelem střední školy, kam se hlásí.

Vyšetření studijních předpokladů pro studium na osmiletém gymnáziu (profi testy)

Pro koho?

 • Pro žáky pátých tříd, kteří zvažují studium na osmiletém gymnáziu

Co vás čeká?

 • Skupinové vyšetření zahrnuje intelektový test a didaktické zkoušky z českého jazyka, matematiky a všeobecného přehledu. Trvá cca 1,5 - 2 hodiny.
 • Individuální konzultaci nad výsledky testů, ke které se dostaví společně rodiče s žákem. Trvá cca 15 - 30 min.
 • Rodiče obdrží krátkou písemnou zprávu z vyšetření.

Co přinést sebou?

 • Rodiče o svém dítěti vyplní dotazník. ODKAZ
 • Manipulační poplatek za tuto službu je 200,-Kč

Kariérové poradenství pro volbu stření školy (profi testy)

Pro koho?

 • Pro žáky na konci osmé nebo na začátku deváté třídy, kteří se chtějí poradit o volbě vhodné střední školy.

Co vás čeká?

 • Skupinové vyšetření zahrnuje zájmový dotazník, intelektový test, didaktické zkoušky z českého jazyka a matematiky, osobnostní dotazník a dotazník pro žáka.  Trvá cca 2,5 -  3 hodiny.
 • Individuální konzultaci nad výsledky testů, ke které se dostaví společně rodiče s žákem. Trvá cca 30 min.
 • Rodiče obdrží krátkou písemnou zprávu z vyšetření.

Co přinést sebou?

 • Rodiče o svém dítěti vyplní dotazník. ODKAZ
 • O vyplnění školního dotazníku žádáme zpravidla i třídního učitele žáka. ODKAZ
 • Manipulační poplatek za tuto službu je 200,-Kč

Kariérové poradenství pro studenty středních škol

Pro koho?

  • Pro studenty v předposledním ročníku gymnázia, kteří si chtějí ověřit své preference při volbě dalšího studia zpravidla na VŠ.
  • K vyšetření se objednávají studenti sami (u nezletilých studentů žádáme o souhlas zákonného zástupce).

  Co vás čeká?

  • Vyšetření zpravidla probíhá hromadně a obsahuje intelektový test, osobnostní dotazník a krátkou esej na dané téma.
  • Výsledky vyšetření jsou sdělovány v krátké konzultaci žákovi samotnému (v případě zájmu mohou být přítomni i rodiče žáka).
  • Jako zprávu získá žák písemné vyhodnocení obou zkoušek.

   Diagnostika poruch učení u studentů středních škol 

   Pro koho?

   • Je určena studentům prvních a třetích ročníků čtyřletých studijních oborů zakončených maturitní zkouškou, u kterých byly kdykoliv v průběhu povinné školní docházky diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby (problémy se čtením, psaním, pracovním tempem, pozorností). Tyto problémy byly následně ve škole nějakým způsobem zohledňovány, případně měl žák vypracovaný individuální vzdělávací plán, chodil na nápravy, pracoval s asistentem pedagoga apod.

   Co vás čeká?

   • Diagnostika má dvě části – psychologickou, která ověřuje aktuální úroveň rozumových schopností a zpravidla se provádí v prvním ročníku a speciálně pedagogickou (v prvním i třetím ročníku), zaměřenou na zjištění kvality zrakového a sluchového vnímání, motoriky, řeči, pozornosti. Součástí speciálně pedagogické části je i test čtení a psaní (diktát) a rozhovor se studentem, případně jeho rodiči (u nezletilého studenta).  Psychologický test je zadáván individuálně, délka testu je přibližně 90 minut. Speciálně pedagogický test má dvě části: hromadnou v délce cca 60 minut a individuální přibližně stejného rozsahu.

   Kdy se objednat?

   • Přihlásit se mohou studenti, kteří v současnosti studují první a druhý ročník na církevních středních školách (bez ohledu na to, kam chodili do první až deváté třídy). Studenti třetích ročníků se mohou hlásit pouze tehdy, pokud byli vyšetřeni v průběhu středoškolského studia v jiné poradně (doporučení k maturitě lze totiž udělit pouze studentovi, který měl po dobu středoškolského studia uzpůsobené podmínky ke studiu). Objednat se lze telefonicky, případně mailem s dostatečným předstihem (cca dva měsíce). Termín pro studenty prvního ročníku je v prosinci, termín pro studenty třetího ročníku je koncem května a následně v září (bude upřesněno na stránkách).

   Co sebou?

   • Před vyšetřením je třeba dát písemný souhlas k přeposlání spisu z poradny, ve které byl dosud student v péči, do naší poradny (formulář je ke stažení zde). Dále je nutné donést vyplněný dotazník ze školy, kde student aktuálně studuje (ke stažení zde), vyplněnou anamnézu (ke stažení zde), vhodné jsou i školní sešity (diktáty), zejména pokud má student problém s kvalitou písma. Student mladší osmnácti let musí přijít na první vyšetření v doprovodu rodičů/zákonných zástupců, kteří budou podrobněji seznámeni s obsahem služby a podepíší informovaný souhlas s tím, že služba může být poskytnuta.
   • Služba je bezplatná. Všechna vyšetření probíhají v prostorách poradny, student potřebuje k práci pouze psací potřeby.